Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ

Regulamin

REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego dobryrabat.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Sharpline LTD, Anexartisias 61/11, 3040 Limassol, Cyprus, zwaną dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://dobryrabat.pl/contact.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej dobryrabat.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, i innych zamieszczonych przez Usługodawcę treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i Usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług mogą określać dodatkowe regulaminy.

DEFINICJE

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie https://dobryrabat.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kod rabatowy – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Klient – osoba trzecia, oferująca swoje produkty (towary lub usługi) w ramach Kodów rabatowych. Przez Klienta może być rozumiany także podmiot zewnętrzny, obsługujący Klienta na jego rzecz lub zlecenie (w szczególności przesyłający w jego imieniu informacje handlowe). Lista Klientów jest stale aktualizowana na stronie https://dobryrabat.pl (Marki);

Newsletter – wiadomość elektroniczna przesyłana przez Usługodawcę Użytkownikom, którzy podali swój adres e-mail, zawierająca informacje handlowe, w szczególności w postaci informacji o Kodach rabatowych Klientów.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

• urządzenie z dostępem do Internetu,

• dostęp do poczty elektronicznej,

• najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies,

3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę dla celów statystycznych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do:

• korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

• wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

• niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

• niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

USŁUGI

1. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

• informację o promocjach Klientów,

• udostępnienie Kodu rabatowego,

• przesyłanie Newslettera,

• udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.

2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informację o aktualnie obowiązujących promocjach u Klientów, prowadzących sprzedaż towarów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie towary lub usługi.

3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny towarów lub usług oferowanych przez Klientów, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

6. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego. Ponadto Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym usług Newslettera), przez okres czasu niezbędny do wykonania umowy i archiwizacji danych dla celów podatkowych bądź innych prawem wymaganych.

4. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem …………………...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez Klientów. Za funkcjonowanie oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych wyłączną odpowiedzialność ponoszą organizujący je Klienci.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym bądź infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają poprawne korzystanie z Serwisu lub Usługi.

5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@dobryrabat.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika przewidują dla konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.